Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN TRANSACTIEVOORWAARDEN VAN FLOORMADE GEVESTIGD TE GRONINGEN.

1. ALGEMEEN.

a. Iedere overeenkomst tot verkoop en levering van zaken met Floormade, is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder zaken wordt verstaan alle materialen die door Floormade ter verkoop worden aangeboden.

b. Een verwijzing door koper naar eigen inkoop- en/of andere voorwaarden wordt door Floormade niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN EN BEVESTIGING.

a. Alle aanbiedingen, hoe ook vernoemd, door of namens Floormade gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

b. Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten tussen Floormade en haar wederpartij zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of indien, voor zover zodanige bevestiging achterwege blijft, door Floormade letterlijk uitvoering wordt gegeven aan de bestelling.

c. Indien niet binnen 8 werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan verbonden. Wijzigingen in de overeenkomst of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk bevestigd zijn door Floormade. Indien afwijkingen c.q. wijzigingen leiden tot een verhoging van de kosten, is Floormade gerechtigd deze kosten te belasten aan de koper.

3. WIJZIGINGEN IN PRODUCTUITVOERING.

a. Floormade is te allen tijde gerechtigd geringe wijzigingen aan de constructie van de te leveren zaken aan te brengen, zolang deze de bruikbaarheid van de zaken niet wezenlijk aantast.

4. PRIJZEN.

a. De prijzen worden in de offerte, orderbevestiging en/of prijslijsten vermeld en gelden af fabriek en/of af magazijnen Floormade, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

b. De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan. Ter zake het afsluiten van de overeenkomst, uitvoeren en geldelijk afwikkelen van de overeenkomst, komen voor rekening van de koper. In het geval van wijziging van de belasting en heffingen, wordt de overeengekomen prijs, dien overeenkomstig aangepast.

c. In het geval van belangrijke wijzigingen in lonen, sociale lasten, brandstof-, energie- en vrachtprijzen, valutakoersen, of van omstandigheden die verhoging van de kosten voor Floormade met zich meebrengen, is Floormade gerechtigd een daardoor ontstaande prijsverhoging aan de koper door te berekenen.

5. ANNULERING.

a. Bij verbreking van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de koper c.q. annulering door de koper, is deze verplicht tot vergoeding van alle door Floormade in deze gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Floormade wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst, welke vergoedingen minimaal 15% van de overeengekomen prijs bedragen.

6. LEVERING EN RISICO.

a. De levertijd wordt door Floormade zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. De levertijd gaat in zodra Floormade over alle noodzakelijke informatie beschikt, benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Floormade kan blijven werken als ten tijde van de aanbiedingen de benodigde materialen haar tijdig werden aangeleverd. Aan overschrijding van de levertijd kan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Floormade, koper geen recht tot ontbinding en/of schadevergoeding ontlenen.

b. Leveringen geschieden af fabriek en/of magazijnen Floormade, tenzij anders is overeengekomen. Vanaf het tijdstip van levering komen de zaken voor rekening en risico van de koper. Het transport wordt verzorgd namens de koper, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De kosten van een eventuele transportverzekering kunnen aan de koper in rekening worden gebracht.

c. Goederen worden franco geleverd in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, m.u.v. de wadden eilanden en de levering van vloeren. Hiervoor worden de werkelijke vrachtkosten doorberekend.

7. RECLAMES.

a. Bij ontvangst van de zaken dient koper zich te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden. Indien blijkt van schade aan de geleverde zaken, dient koper maatregelen te treffen ter verkrijging van schadevergoeding en tevens alle eventuele schadebeperkende voorzorgsmaatregelen aan te wenden. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg en accorderen van de zijde van Floormade niet worden geaccepteerd. Indien in afwijking artikel 6 lid b, Floormade de transportkosten op zich heeft genomen, is Floormade gerechtigd de transportkosten op koper te verhalen.

b. Reclames betreffende de aflevering, afmetingen, kleurafwijkingen, en aantallen van zaken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Floormade kenbaar gemaakt te worden, waarbij de aard van de reclame duidelijk moet worden aangegeven. De zaken mogen in dit geval niets reeds verwerkt zijn, dan wel worden verwerkt.

8. OPSLAG.

a. Indien om welke reden dan ook door de koper schriftelijk werd aangegeven, niet in staat te zijn de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, en deze reeds gereed zijn voor verzending, zal Floormade, indien haar opslag faciliteit dat toelaat, de zaken bewaren en hiervoor zorg dragen. In dit geval is de koper verplicht de kosten van opslag en bewaring te vergoeden naar gangbare maatstaven over de periode vanaf de in de overeenkomst voorziene levertijd tot aan de datum van uiteindelijke levering.

b. Bij koop op afroep zonder schriftelijke tijdsbepaling, of bij afroep naar behoefte dient de koper alle zaken zoals vermeld in de overeenkomst, af te nemen binnen 3 maanden na aangaan van de overeenkomst.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEIDSSTELLING.

a. Indien na het oordeel van Floormade daartoe termen aanwezig zijn, is Floormade te allen tijde gerechtigd te vorderen dat koper deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid, heeft Floormade het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

b. Geleverde zaken blijven eigendom van Floormade totdat de volledige koopsom is betaald.

c. Voordat de koper de koopsom heeft betaald, is de koper niet gerechtigd over deze zaken te beschikken, bijvoorbeeld in de vorm van deze aan derden in onderpand te geven, in gebruik te geven of in eigendom over te dragen.

d. In het geval koper in gebreke blijkt de geleverde goederen te betalen is Floormade gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de zaken terug te nemen, onverschillig waar deze zaken zich bevinden. Een dergelijk beroep op het eigendomsvoorbehoud leidt tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht van Floormade tot het vorderen van schadevergoeding voor gederfde winst en renten.

e. In het geval van faillissementsaanvraag, een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling of in het geval over de zaken van koper conservatoire maatregelen worden genomen, verplicht laatst genoemde zich onverwijld Floormade hiervan in kennis te stellen, zodat Floormade haar eigendommen geldend kan doen maken.

10. GARANTIE.

a. De aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde eigenschappen van de verkochte en geleverde zaken, wordt niet door Floormade gegarandeerd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en aangegeven.

11. AANSPRAKELIJKHEID.

a. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Floormade, wordt elke aansprakelijkheid voor middellijk of onmiddellijk geleden schade, waaronder begrepen alle materiële en immaterieel schade, bedrijfsschade en stagnatieschade, ontstaan door gebreken van de geleverde zaken, uitgesloten.

b. In het bijzonder wordt elke aansprakelijkheid voor schade bij derden uitgesloten, die is ontstaan of voortvloeit uit verwerking van de geleverde zaken.

c. Zie tevens artikel 6 lid 1.

12. BETALINGEN.

a. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

b. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt aan koper de wettelijk geldende handelsrente in rekening gebracht, echter met een minimum van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt berekend, onverminderd het recht van Floormade tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van c.q. opschorting van haar verplichtingen en/of schadevergoedingen.

c. Floormade is gerechtigd tot het doorberekenen van alle kosten verbonden aan incasso van het openstaand factuurbedrag. De buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten worden vastgesteld aan de hand van de tarieven van de Nederlandse orde van advocaten, doch minimaal 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125.=.

d. De volledige vordering tot betaling is direct op eisbaar als de betalingstermijn wordt overschreden.

13. EMBALLAGE.

a. Meermalen te gebruiken emballage wordt door Floormade tegelijk met geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

b. Voor, op kosten van koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt spoedig na ontvangst door Floormade een creditnota gezonden.

c. In afwijking van het in de voorafgaande twee leden bepaalde, is Floormade geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat verkerende emballage.

d. Koper is eerst bij ontvangst van de creditnota bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het vermelde bedrag, in mindering te brengen op het door koper aan Floormade verschuldigde factuurbedrag, indien hierop duidelijk de waarde van de betreffende emballage is vermeld.

e. Indien het bedrag van de creditnota hoger is dan koper bij ontvangst van die nota nog aan Floormade verschuldigd is, wordt het meerdere binnen 30 dagen na creditnotadatum aan koper voldaan.

14. OVERMACHT.

a. Als overmacht factoren worden met name aangemerkt, brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van benodigde grondstoffen, halffabricaten of gereed product bij Floormade, belemmerende maatregelen van enige overheid en in het algemeen elke oorzaak welke buiten controle van Floormade is gelegen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Floormade wordt bemoeilijkt dan wel verhinderd.

b. Indien Floormade door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze haar verplichtingen na te komen en haar bedrijfsvoering te voeren van de overeenkomst voor de duur van de overmacht met als maximum 3 maanden, op te schorten, het zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Gedurende de opschorting is Floormade bevoegd om voor het verstrijken van de 3 maanden verplicht voor uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te kiezen.

15. OPSCHORTING.

a. Floormade is gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, het zij geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden, zulks tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn en onverminderd haar verdere toekomende rechten, in geval van: i. niet behoorlijke of niet tijdige nakoming door koper van enige verplichting voortkomend uit de met Floormade gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende verbintenis.

ii. Gerede twijfel omtrent het instaat zijn van de koper om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.

iii. faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de koper.

16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.

a. Deze voorwaarden bestaan in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. De Nederlandse tekst prevaleert bij enige twijfel ten aanzien van de uitleg van deze voorwaarden boven de Engelse en Duitse tekst.

b. Alle geschillen welke niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen, voor zover behorende tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de arrondissementsrechtbank te Groningen.

c. Op alle onder deze voorwaarden door Floormade gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing.

Groningen, 3 juli 2005.

Uitgelicht

Wecoline vloer spraywisset

Wecoline vloer spraywisset

Een inventief schoonmaaksysteem dat gebaseerd is op de unieke eigenschappen van microvezels.De micro..

Wecoline microvezel interieur wisset

Wecoline microvezel interieur wisset

Een inventief schoonmaaksysteem dat gebaseerd is op de unieke eigenschappen van microvezels.De micro..

Floormat schoonloopmat op rol 130cm breed

Floormat schoonloopmat op rol 130cm breed

Extra vuilabsorberend vermogen, duurzaam en slijtvast. Vochtopname 7 ltr per m²...

Stockwood

Stockwood

Samengestelde twee-laags vloeren met een toplaag van eiken in twee diktes en diverse sorteringen uit..